Гранули бърз хлор за басейн, 5kg  от Quimicamp Piscinas справка CHS 200-5A
  • Гранули бърз хлор за басейн, 5kg  от Quimicamp Piscinas справка CHS 200-5A

Гранули бърз хлор за басейн, 5 kg

CHS 200-5A
В наличност

100,75 лв. / бр.
с ДДС

За повече информация 0878 999 465

Хлорни гранули с бързо разтваряне за плувни басейни

Опаковка: 5 kg

Дозировка и начин на приложение:

първоначална обработка или шок: 150-250 gr / 50 m³ вода

Поддържащо лечение: 90-180 gr / 50 m³ вода / ден

Водата в басейна може да се използва след проверка на pH, което трябва да бъде между 7,2-7,6 и свободен остатъчен хлор, между 0,5 mg/l - 1,5mg/l

Напълнете кофа с вода и поставете гранулите върху водата. Смесете с пластмасова или дървена пръчка.

Разнесете равномерно по периметъра на басейна или близо до вентилаторите, за предпочитане вечер, когато басейнът вече не се използва. Не изливайте в скимери или директно върху други части на басейна. Продължете да филтрирате.

Състав: Троклозен натриев дихидрат 100%

Предупреждения за опасност:

H272 - може да влоши пожара; окислител

H302 - Вреден при поглъщане

H319 - Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите

H335 - Може да причини дразнене на дихателните пътища

H410 - много токсичен за водните организми с дълготраен ефект

EUH031 - При контакт с киселини се отделя токсичен газ

EUH206 - Внимание! Не използвайте с други продукти. Може да отделя опасни газове (хлор)

Съвети за превенция:

P210 + P370 + P378 - Да се ​​пази от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности - Да не се пуши в близост.

В случай на пожар - използвайте вода за гасене

P270 + P261 - Не яжте, пийте и не пушете, докато използвате този продукт. Избягвайте да вдишвате прах, дим, газ, пари, спрей.

P280 + P264 - Носете защитни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита за лицето. Измийте обилно с вода, след употреба.

P403 + P233 + P102 + P405 - Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Съхранявайте контейнера плътно затворен, в специално проветриво помещение, в суха, защитена от слънце среда.

P273 - Избягвайте разпръскването в околната среда

P391 - Съберете течовете на продукта

P501 - Изхвърляйте съдържанието и/или контейнера само на местата определени за опасни отпадъци. 

Внимание! Не използвайте едновременно с други продукти, не изливайте вода върху активния кислород, може да се отделят опасни газове (хлор).

    Безплатна доставка над 500 лв
    Връщане на продукти до 14 дни
    Безплатна консултация