„Тенго” ЕООД, ЕИК 200235662, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 332572 и видно от Удостоверение, издадено на 18.05.2018 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

„Тенго” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

„Тенго” ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Тенго” ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Тенго” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни.

Всяка предоставена  чрез www.hydrospa.bg информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, относно лични данни, ще бъде обработена от „ТЕНГО“ ЕООД, ЕИК 200235662, Околовръстен път - Юг, Индустриален парк Марково, склад 4.49, 4008 Пловдив, което гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените лични данни съгласно действащото законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR).

Личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ се използват от „ТЕНГО“ ЕООД, за управление на поръчки; доставка на продукти и услуги; обработка на плащания; комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ, относно поръчки, продукти, услуги, промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Чрез регистриране на профил в www.hydrospa.bg , или чрез извършване на ПОРЪЧКА, или при попълване на формуляр за запитвания, или при поръчка/запитване по телефон, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и използвани от „ТЕНГО“ ЕООД, с цел управление на поръчки; доставка на продукти и услуги; обработка на плащания; комуникация, относно поръчки, продукти, услуги, промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги за период от 10 години или до даване на изричното желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА личните му данни да бъдат анонимизирани.

1. Лични данни, които се събират, обработват, съхраняват и използват от „ТЕНГО“ ЕООД Данните, които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ предоставят са: име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес, потребителско име, парола. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ физически лица искат издаване на фактура, те предоставят данни за  своето ЕГН.   Други данни, които се събират автоматично от системата са IP адрес, вид и версия на браузъра, вид и версия на операционната система на устройството, през което се осъществява влизането на сайта.

2. Цели на обработка на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за регистрация и управление на потребителски профил; за управление на поръчки; за доставка на продукти и услуги; за обработка на плащания; за комуникация, относно поръчки, продукти, услуги, промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги; за изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър)   за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта; за проучвания и анализи на продажбите; за маркетингови цели, свързани с активности на www.hydrospa.bg

3. Трети страни, на които „ТЕНГО“ ЕООД предоставя личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ „ТЕНГО“ ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни са налице и са на необходимо ниво, така че да гарантират сигурността на данните Ви. Във връзка с посочените по-горе цели на обработка, „ТЕНГО“ ЕООД предоставя лични данни на следните категории получатели: Куриерски фирми - за извършване доставката на поръчките; Google - за измерване, проследяване и анализ на потребителското поведение и продажбите; Mailchimp - за изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър); за целите на счетоводното отразяване на доставените услуги;

4. Право на достъп: Всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ има право да поиска и да получи, напълно безплатно, информация, какви лични данни се обработват за него от системата на www.hydrospa.bg

5. Право на корекция: Всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ има право, в случай че данните, които се обработват, са непълни и/или грешни, по всяко време да поиска да бъдат коригирани.

6. Право на изтриване: Всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ има право да поиска, напълно безплатно, да бъдат изтрити всички лични данни, които се обработват от системата на www.hydrospa.bg

7. Право на възражение: При наличие на законово основание за това, КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни. В случай, че възражението е основателно, личните данни няма повече да бъдат обработвани.

8. Право на преносимост на данните: КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска да му бъдат предоставени личните му данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

9. Право на жалба, компетентен държавен орган:

Ние се стремим да спазваме стриктно действащото законодателство при предоставянето на нашите услуги. В случай, че имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна, Ви молим да изпратите писмено съобщение до "Тенго" ЕООД Околовръстен път - Юг, Индустриален парк Марково, склад 4.49, 4008 Пловдив,
e-mail:info@hydrospa.bg

Независимо от това, при всяко положение Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни :

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел. 02 915 3 518
еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз, или да се обърнете към съда.

В случай, че подадете жалба или искане до нас, ние ще разгледаме и ще се произнесем с мотивирано решение в рамките на 14 дни от подаване на Вашата жалба или искане. В случай, че събирането на данни по Вашето искане налага ангажирането на по-сериозни ресурси, този срок може да бъде удължен до 30 дни, за което ние че Ви информираме своевременно.

Безплатна доставка над 500 лв
Връщане на продукти до 14 дни
Безплатна консултация