Clor-SP стабилизиран течен хлор, 25L  от Geho справка CHS-CL
  • Clor-SP стабилизиран течен хлор, 25L  от Geho справка CHS-CL

Clor-SP стабилизиран течен хлор, 25L

CHS-CL
В наличност

93,27 лв. / бр.
с ДДС

За повече информация 0878 999 465

Clor-SP течен хлор е стабилизирано неорганично хлорно съединение.

100 g продукт съдържа:
-активно вещество натриев хипохлорит с отделяне на активен хлор 13%

Течният Clor-SP, поради специалната си стабилизация, може да се съхранява приблизително 3 месеца. Благодарение на тази изключителна характеристика може да се използва безпроблемно директно от опаковката, в която е доставен, чрез дозиращи помпи, особено при наличие на измервателна инсталация и контролна техника.

Показания за употреба:
- pH на водата трябва да се регулира между 6,8 и 7,2 преди всяка употреба
- използване чрез дозиращи помпи с измервателна инсталация и контролна техника
- дозировка за плувни басейни и басейни: 30 ml / m3 седмично
- за текущата употреба се цели поддържане на хлор (DPD) на минимална стойност от 0,5 mg/l.*
*необходимото количество зависи от температурата на водата и чистотата на басейна и басейна, всички дозировки са информативни. Необходимото време за биоциден ефект е 5 минути.

Предотвратяване:
P273 избягвайте разпръскване в околната среда
P280 да се използва със защитно оборудване, ръкавици/облекло/защита за очи/защита за лице
P391 Съберете разлятия продукт
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / Вземете душ
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо и ако това може да стане лесно.Продължете да изплаквате
P501 изхвърлете съдържанието/контейнера в оторизирано съоръжение за изхвърляне на отпадъци.

Опасност:
H314 причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите
H290 може да бъде корозивен за металите
H400 силно токсичен за водната среда
EUH031 при контакт с киселини отделя токсичен газ

    Безплатна доставка над 500 лв
    Връщане на продукти до 14 дни
    Безплатна консултация